ജൂലായ് 21 ചാന്ദ്രദിനം

ഇന്ന് ചാന്ദ്രദിനം. മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയിട്ട് 47 വര്‍ഷമാവുന്നു. 1969 ജൂലായ് 21 ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത്.


മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയിട്ട് 47 വര്‍ഷമാവുന്നു. 1969 ജൂലായ് 21 ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത്. നീല്‍ ആംസ്‌ട്രോങ്, എഡ്വിന്‍ ആല്‍ഡ്രി...

Read more at: http://www.mathrubhumi.com/videos/moon-day-july-21-1.1219339


മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയിട്ട് 47 വര്‍ഷമാവുന്നു. 1969 ജൂലായ് 21 ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത്. നീല്‍ ആംസ്‌ട്രോങ്, എഡ്വിന്‍ ആല്‍ഡ്രി...

Read more at: http://www.mathrubhumi.com/videos/moon-day-july-21-1.1219339

ഇന്ന് ചാന്ദ്രദിനം. മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയിട്ട് 47 വര്‍ഷമാവുന്നു. 1969 ജൂലായ് 21 ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത്. നീല്‍ ആംസ്‌ട്രോങ്...

Read more at: http://www.mathrubhumi.com/videos/moon-day-july-21-1.1219339


ഇന്ന് ചാന്ദ്രദിനം. മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയിട്ട് 47 വര്‍ഷമാവുന്നു. 1969 ജൂലായ് 21 ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത്. നീല്‍ ആംസ്‌ട്രോങ്...

Read more at: http://www.mathrubhumi.com/videos/moon-day-july-21-1.1219339

ഇന്ന് ചാന്ദ്രദിനം. മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയിട്ട് 47 വര്‍ഷമാവുന്നു. 1969 ജൂലായ് 21 ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത്. നീല്‍ ആംസ്‌ട്രോങ്...

Read more at: http://www.mathrubhumi.com/videos/moon-day-july-21-1.1219339
ഇന്ന് ചാന്ദ്രദിനം. മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയിട്ട് 47 വര്‍ഷമാവുന്നു. 1969 ജൂലായ് 21 ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത്. നീല്‍ ആംസ്‌ട്രോങ്...

Read more at: http://www.mathrubhumi.com/videos/moon-day-july-21-1.1219339
ഇന്ന് ചാന്ദ്രദിനം. മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയിട്ട് 47 വര്‍ഷമാവുന്നു. 1969 ജൂലായ് 21 ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത്. നീല്‍ ആംസ്‌ട്രോങ്...

Read more at: http://www.mathrubhumi.com/videos/moon-day-july-21-1.1219339
ഇന്ന് ചാന്ദ്രദിനം. മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയിട്ട് 47 വര്‍ഷമാവുന്നു. 1969 ജൂലായ് 21 ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് മനുഷ്യന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത്. നീല്‍ ആംസ്‌ട്രോങ്...

Read more at: http://www.mathrubhumi.com/videos/moon-day-july-21-1.1219339