ഈദ് ആശംസകള്‍

ഈദു മുബാറക്... നന്മയുടെ, സ്നേഹത്തിന്റെ, ഐശ്വര്യത്തിന്റെ, സാഹോദര്യത്തിന്റെ ആയിരമായിരം ആശംസകളോടെ, ഏവർക്കും നിര്‍മ്മലയുടെ ഹൃദയം നിറഞ ഈദു മുബാറക്...